Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXX/728/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło
05.09.2018 więcej
Uchwała nr LXX/727/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle
obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Jasła, Rady
Powiatu w Jaśle i Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz
wyborów Burmistrza Miasta Jasła, zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXX/726/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Metzgera - Kolejowa"
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXX/725/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXX/724/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/260/96 Rady Miejskiej
Jasła z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jasła
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXX/723/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/247/2000 Rady Miejskiej
Jasła z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jasła
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXX/722/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/318/2008 Rady Miejskiej
Jasła z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jasła...
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXX/721/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r.
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXX/720/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle
05.09.2018 więcej
Uchwała Nr LXX/719/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego
realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego
05.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się